Sluiten

Privacyverklaring

Bij het aanbieden van onze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Colijn B.V. omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden, het opvolgen van alarmen en doorgifte aan de meldkamer / politie / brandweer / (zorg-)opvolgingsdiensten. Het gaat hier om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en installatiegegevens. De gegevens worden schriftelijk aan ons opgegeven bij opdrachtverstrekking. Wij bewaren de gegevens gedurende de contractperiode. Na beëindiging van het contract bewaren wij de gegevens minimaal 7 jaar voor fiscale doeleinden.

In de eerste plaats verwerkt Colijn B.V. uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een installatie of het uitvoeren van onderhoud noodzakelijk uw adres te weten. Om uw installatie te voorzien van een doormelding naar de meldkamer en opvolgingsdiensten moet Colijn B.V. over uw telefoonnummer/internetgegevens beschikken.

Daarnaast gebruikt Colijn B.V. gegevens voor het offreren, factureren en communicatie met u over nieuwe ontwikkelingen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website en smartphone applicaties.

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Colijn B.V. gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Colijn B.V. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Colijn B.V. dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Colijn B.V. is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het doorgeven van alarmen aan opvolgingsdiensten is Colijn B.V. verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen.

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Colijn B.V. worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Colijn B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Colijn B.V. van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Vragen en/of opmerkingen
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over dit Privacy statement, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail naar secretariaat@colijnbv.nl of bel ons op 0113-213720.